Горад Тураў / Город Туров / Town Turov

Тураў - гэта самы старажытны горад на тэрыторыі рассялення ўсходнеславянскага племя дрыгавічоў. Канец X стагоддзя адзначаны узнікненнем Тураўскага княства. Упершыню Тураў згадваецца ў» Аповесці мінулых гадоў " у 980 годзе, калі князь Тур прыходзіць, і засноўвае гэты горад. "Аповесць мінулых гадоў" пад 980 годам паведамляе:» ...бе бо Рогъволодъ перешелъ изъ заморья, имяше воласць сваю Полотьске, а Туръ Турове, ад яго ж і туровци прозвашася «(»...гэты Рагвалод прыйшоў з-за мора, і меў уладу сваю ў Полацку, a Тур — у Тураве, па ім і тураўцы прозвалися"). Тураў у Х-ХІІІ стагоддзях з'яўляўся сталіцай удзельнага княства і гуляў важную ролю ў палітычным, эканамічным і сацыяльна-культурным жыцці ўсходнеславянскіх плямёнаў. Гарадзішча-адзіны помнік, які вывучаўся ў сярэдзіне XX ст. самыя ніжнія пласты гарадзішча датуюцца X стагоддзем. Цяпер гэта маленькі турыстычны гарадок у Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці з насельніцтвам прыблізна 2800. Больш падрабязную інфармацыю пра Тураў можна знайсці на іншых інтэрнэт-рэсурсах (да прыкладу, у Вікіпедыі), друкаваных выданнях і інш.

 

Туров—это самый древний город на территории расселения восточнославянского племени дреговичей. Конец X столетия ознаменован возникновением Туровского княжества. Впервые Туров упоминается в «Повести временных лет» в 980 году, когда князь Тур приходит, и основывает этот город. «Повесть временных лет» под 980 годом сообщает: «…бе бо Рогъволодъ перешелъ изъ заморья, имяше волость свою Полотьске, а Туръ Турове, от него же и туровци прозвашася» («…этот Рогволод пришел из-за моря, и имел власть свою в Полоцке, a Тур — в Турове, по нему и туровцы прозвалися»). Туров в Х-ХIII веках являлся столицей удельного княжества и играл важную роль в политической, экономической и социально-культурной жизни восточнославянских племён. Городище-единственный памятник, который изучался в середине XX в. Самые нижние пласты городища датируются X веком. Сейчас это маленький туристический городок в Житковичском районе Гомельской области с населением приблизительно 2800. Более подробную информацию про Туров можно найти на иных интернет-ресурсах (к примеру, в Википедии), печатных изданиях и пр.

 

Turov is the oldest city on the territory of the settlement of the East Slavic tribe of the Dregovichi. The end of the X century was marked by the emergence of the Turov Principality. Turov was first mentioned in the "Tale of Bygone Years" in 980, when Prince Tur came and founded this city. "The Tale of Bygone Years" under the year 980 reports: "... be bo Rogvolod moved from overseas, named his parish in Polotsk, and Tur Turov, from him and Turovtsi was nicknamed" ("... this Rogvolod came from across the sea, and had his power in Polotsk, and Tur - in Turov, according to to him and the Turovians were nicknamed"). Turov in the X-XIII centuries was the capital of the appanage principality and played an important role in the political, economic and socio-cultural life of the East Slavic tribes. The settlement is the only monument that was studied in the middle of the XX century. The lowest strata of the settlement date back to the X century. Now it is a small tourist town in the Zhitkovichi district of the Gomel region with a population of approximately 2,800. More detailed information about Turov can be found on other Internet resources (for example, Wikipedia), printed publications, etc.