Жывапіс / Живопись / Painting

Калекцыя налічвае каля 200 адзінак захоўвання розных мастацкіх стыляў, напрамкаў і жанраў. Больш за 60 твораў былі напісаны ў Тураве падчас Міжнароднага пленэра па жывапісе ім. К. Тураўскага ў 1993 г.і 2000 г. У 2015 годзе калекцыя папоўнілася яшчэ 24-ма працамі мастакоў беларускай суполкі "Абуджэнне" - Фёдара Ладуцькі, Вольгі Гацко, Андрэя Лычкоўскага, Уладзіміра Сайко, Яўгена Шунейкі. Да рарытэтнай часткі калекцыі адносяцца драўляныя і бронзавыя абразы 19-пач. 20 стст.

Коллекция насчитывает около 200 единиц хранения различных художественных стилей, направлений и жанров. Более 60-ти произведений были написаны в Турове во время международного пленера по живописи им. К. Туровского в 1993 г. и 2000 г. В 2015 году коллекция пополнилась еще 24-мя работами художников белорусской общины "Абуджэнне" - Фёдора Ладутько, Ольги Гацко, Андрея Лычковского, Владимира Сайко, Евгения Шунейко. К раритетной части коллекции относятся деревянные и бронзовые иконы 19-нач. 20 вв.

The collection contains about 200 items of various artistic styles, trends and genres. More than 60 works were painted in Turov during the international open-air painting named after K. Turovsky in 1993 and 2000. In 2015, the collection was replenished with 24 more works by artists of the Belarusian community "Abudzhenne" - Fedor Ladutko, Olga Gatsko, Andrei Lychkovsky, Vladimir Sayko, Evgeny Shuneyko. The rare part of the collection includes wooden and bronze icons of the 19th century. 20th centuries .