Генацыд насельніцтва Жыткавіцкага раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны / Геноцид населения Житковичского района в годы Великой Отечественной войны / Genocide of the population of the Zhitkovichi district during the Great Patriotic War

Генеральная пракуратура Рэспублікі Беларусь у красавіку 2021 года ўзбудзіла крымінальную справу па факце генацыду насельніцтва Беларусі падчас Вялікай Айчыннай вайны і пасляваенны перыяд. У аснову прынятага рашэння пакладзены звесткі аб гібелі мільёнаў грамадзян БССР у выніку зверстваў нямецкіх акупантаў і іх памагатых. Распачаты Генпракуратурай крымінальны працэс па расследаванні фактаў генацыду накіраваны на ўсталяванне канкрэтных асоб з ліку нямецкіх захопнікаў і іх памагатых, якім удалося пазбегнуць адказнасці за забойствы мірных жыхароў, здзекі і катаванні ў канцэнтрацыйных гета, масавы згон грамадзянскага насельніцтва ў нямецкае рабства. Звесткі з крымінальнай справы дазволяць паставіць перад міжнароднымі арганізацыямі пытанне аб прызнанні Беларусі пацярпелай ад генацыду, перасекчы спробы абясцэніць гістарычную памяць.

 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь в апреле 2021 года возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. В основу принятого решения положены сведения о гибели миллионов граждан БССР в следствие зверств немецких оккупантов и их пособников. Начатый Генпрокуратурой уголовный процесс по расследованию фактов геноцида направлен на установление конкретных лиц из числа немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в концентрационных гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство. Сведения из уголовного дела позволят поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида, пересечь попытки обесценить историческую память.

 

In April 2021, the Prosecutor General's Office of the Republic of Belarus opened a criminal case on the fact of the genocide of the population of Belarus during the Great Patriotic War and the post-war period. The decision was based on information about the deaths of millions of citizens of the BSSR as a result of the atrocities of the German occupiers and their accomplices. The criminal process initiated by the Prosecutor General's Office to investigate the facts of the genocide is aimed at identifying specific individuals from among the German invaders and their accomplices who managed to escape responsibility for the murder of civilians, bullying and torture in concentration ghettos, mass hijacking of civilians into German slavery. The information from the criminal case will allow international organizations to raise the issue of recognizing Belarus as a victim of genocide, to cross attempts to devalue historical memory.