Калекцыя "друкаваныя выданні" / Коллекция "Печатные издания" / Collection "Printed publications"

Кніг і брашур гэтай калекцыі налічваецца больш за 700 адзінак. Некаторыя з кніг калекцыі былі напісаны яшчэ ў пачатку 19 стагоддзя. У калекцыі ёсць зборнікі вершаў мясцовых паэтаў, а таксама адзіны ў Беларусі асобнік зборніка лексікі мовы Турава і яго ваколіц - "Тураўскі слоўнік".

Книг и брошюр этой коллекции насчитывается более 700 единиц. Некоторые из книг коллекции были написаны ещё в начале 19 века. В коллекции есть сборники стихов местных поэтов, а также единственный в Беларуси экземпляр сборника лексики речи Турова и его окрестностей - "Тураўскі слоўнік".

There are more than 700 books and brochures in this collection. Some of the books in the collection were written in the early 19th century. The collection contains collections of poems by local poets, as well as the only copy in Belarus of the collection of vocabulary of the speech of Turov and its surroundings - "Turayski sloynik".