Экскурсія / Экскурсии / Excursions

Тэматычныя экскурсіі:
- краязнаўчы музей;
- музейная экспазіцыя"старажытны тураў".

"Старажытнасці Тураўшчыны"
Сустрэча групы экскурсаводам у будынку археалагічнага комплексу"старажытны тураў". *Экскурсійная праграма пачынаецца з гістарычнай часткі горада-сярэднявечнага тураўскага гарадзішча, дзе над маляўнічай пратокай узвышаюцца рэшткі старажытнай сталіцы. Аповяд экскурсавода дапаможа вам пагрузіцца на тысячу гадоў у мінулае нашай гісторыі. Унікальныя руіны старажытнага храма, шматлікія археалагічныя знаходкі - усё гэта сведкі і ўдзельнікі яркіх гістарычных старонак, да якіх мы зможам дакрануцца. ** У цэнтры горада ўзвышаецца кафедральны сабор святых Кірыла, Лаўрэнція і Марціна Тураўскіх. На Саборнай плошчы вы ўбачыце яшчэ адзін знакаміты Тураўскі крыж, па легендзе прыплыў супраць плыні па Прыпяці ў Тураў, пазнаёміцеся з архітэктурай і ўнутраным убраннем храма. Тураўскі краязнаўчы музей - адзін з найстарэйшых у краіне. Прадстаўленыя ў экспазіцыі музея археалагічныя і этнаграфічныя экспанаты пазнаёмяць з гістарычным мінулым Тураўшчыны .

"Па гістарычных мясцінах Турава"
Сустрэча групы экскурсаводам у краязнаўчым музеі г. Турава. *Экскурсійная праграма пачынаецца з Тураўскага краязнаўчага музея - аднаго з найстарэйшых у краіне. Прадстаўленыя ў экспазіцыі музея археалагічныя і этнаграфічныя экспанаты пазнаёмяць з гістарычным мінулым Тураўшчыны * * экскурсія працягваецца ў Археалагічным комплексе" Замкавая гара " - гістарычнай часткі горада – сярэднявечнага тураўскага гарадзішча, дзе над маляўнічай пратокай узвышаюцца рэшткі старажытнай сталіцы. Аповяд экскурсавода дапаможа вам пагрузіцца на тысячу гадоў у мінулае нашай гісторыі. Унікальныя руіны старажытнага храма, шматлікія археалагічныя знаходкі - усё гэта сведкі і ўдзельнікі яркіх гістарычных старонак, да якіх мы зможам дакрануцца . ** Абавязкова ў маршруце падарожжа наведванне каменных крыжоў, якія» растуць ", і якія паводле падання вылечваюць ад шматлікіх хвароб. Крыжы размешчаны на месцы старажытнага Барысаглебскага манастыра - яшчэ адной загадкі Тураўскай зямлі. ** У цэнтры горада ўзвышаецца кафедральны сабор святых Кірыла, Лаўрэнція і Марціна Тураўскіх. На Саборнай плошчы вы ўбачыце яшчэ адзін знакаміты Тураўскі крыж, па легендзе прыплыў супраць плыні па Прыпяці ў Тураў, пазнаёміцеся з архітэктурай і ўнутраным убраннем храма.** Тураўскай Усесвяцкай царквы больш за 200 гадоў. Помнік драўлянага народнага дойлідства, адзіная якая захавалася царква з усіх драўляных цэркваў, калісьці стаялі ў Тураве.

Тематические экскурсии:
-краеведческий музей;
-музейная экспозиция "Древний Туров".

"Древности Туровщины"
Встреча группы экскурсоводом в здании археологического комплекса "Древний Туров". **Экскурсионная программа начинается с исторической части города – средневекового Туровского городища, где над живописной протокой возвышаются остатки древней столицы. Рассказ экскурсовода поможет вам погрузиться на тысячу лет в прошлое нашей истории. Уникальные руины древнего храма, многочисленные археологические находки - всё это свидетели и участники ярких исторических страниц, к которым мы сможем прикоснуться. **В центре города возвышается Кафедральный Собор святых Кирилла, Лаврентия и Мартина Туровских. На соборной площади Вы увидите ещё один знаменитый Туровский крест, по легенде приплывший против течения по Припяти в Туров, познакомитесь с архитектурой и внутренним убранством храма. Туровский краеведческий музей - один из старейших в стране. Представленные в экспозиции музея археологические и этнографические экспонаты познакомят с историческим прошлым Туровщины .

"По историческим местам Турова"
Встреча группы экскурсоводом в краеведческом музее г.Турова. **Экскурсионная программа начинается с туровского краеведческого музея - одного из старейших в стране. Представленные в экспозиции музея археологические и этнографические экспонаты познакомят с историческим прошлым Туровщины **Экскурсия продолжается в археологическом комплексе "Замковая гора" - исторической части города – средневекового Туровского городища, где над живописной протокой возвышаются остатки древней столицы. Рассказ экскурсовода поможет вам погрузиться на тысячу лет в прошлое нашей истории. Уникальные руины древнего храма, многочисленные археологические находки - всё это свидетели и участники ярких исторических страниц, к которым мы сможем прикоснуться . **Обязательно в маршруте путешествия посещение «растущих» каменных крестов, которые по преданию исцеляют от многих недугов. Кресты расположены на месте древнего Борисоглебского монастыря - ещё одной загадки Туровской земли. **В центре города возвышается Кафедральный Собор святых Кирилла, Лаврентия и Мартина Туровских. На соборной площади вы увидите ещё один знаменитый Туровский крест, по легенде приплывший против течения по Припяти в Туров, познакомитесь с архитектурой и внутренним убранством храма.** Туровской Всесвятской церкви более 200 лет. Памятник деревянного народного зодчества, единственная сохранившаяся церковь из всех деревянных церквей, когда-то стоявших в Турове.

Thematic excursions:
- local history museum;
-museum exhibition "Ancient Turov".

"Antiquities of the Turov region"
Meeting of the group with a guide in the building of the archaeological complex "Ancient Turov". **The excursion program begins with the historical part of the city – the medieval Turov settlement, where the remains of the ancient capital rise above the picturesque bayou. The guide's story will help you immerse yourself for a thousand years in the past of our history. The unique ruins of an ancient temple, numerous archaeological finds - all these are witnesses and participants of vivid historical pages that we will be able to touch. **In the center of the city stands the Cathedral of Saints Cyril, Lawrence and Martin of Turov. On Cathedral Square you will see another famous Turov cross, which, according to legend, sailed upstream along Pripyat to Turov, get acquainted with the architecture and interior decoration of the temple. The Turov Museum of Local Lore is one of the oldest in the country. The archaeological and ethnographic exhibits presented in the museum 's exposition will introduce the historical past of the Turov region .

"On historical places of Turov"
Meeting of the group with a guide in the Local history Museum of Turov. **The excursion program begins with the Turov Museum of Local Lore - one of the oldest in the country. The archaeological and ethnographic exhibits presented in the museum's exposition will introduce the historical past of the Turov region **The tour continues in the archaeological complex "Castle Hill" - the historical part of the city – the medieval Turov settlement, where the remains of the ancient capital rise above the picturesque bayou. The guide's story will help you immerse yourself for a thousand years in the past of our history. The unique ruins of an ancient temple, numerous archaeological finds - all these are witnesses and participants of vivid historical pages that we will be able to touch. ** It is mandatory to visit the "growing" stone crosses on the route of the trip, which, according to legend, heal from many ailments. The crosses are located on the site of the ancient Borisoglebsky Monastery - another mystery of the Turov land. **In the center of the city stands the Cathedral of Saints Cyril, Lawrence and Martin of Turov. On Cathedral Square you will see another famous Turov cross, which, according to legend, sailed upstream along Pripyat to Turov, get acquainted with the architecture and interior decoration of the temple.** The Turov All-Holy Church is more than 200 years old. A monument of wooden folk architecture, the only surviving church of all the wooden churches that once stood in Turov.