Экскурсійнае абслугоўванне / Экскурсионное обслуживание / Excursion service

Экскурсійнае абслугоўванне ў ДУК " Тураўскі краязнаўчы музей»

Кошт уваходнага білета:
Дарослыя-2 бел.р.
Вучні-1 бел.р.

Краязнаўчы музей
Група да 25 чал.уключна - 15 бел.р.
Група звыш 25 чал. - 20 бел. р.

Гісторыка-археалагічная экспазіцыя " старажытны тураў»
Група да 25 чал.уключна - 15 бел.р.
Група звыш 25 чал. - 20 бел.р.

Аглядная экскурсія (Барысаглебскія могілкі, сабор Кірылы і Лаўрэнція Тураўскіх, Царква Ўсіх Святых)
Група да 25 чал.уключна - 45 бел.р.
Група звыш 25 чал. - 55 бел.р.

Аглядная экскурсія (гісторыка-археалагічная экспазіцыя "старажытны тураў", краязнаўчы музей, Барысаглебскія могілкі, сабор Кірыла і Лаўрэнція Тураўскіх, Царква Ўсіх Святых)
Група да 25 чал.уключна - 60 бел.р.
Група звыш 25 чал. - 80 бел.р.

Бескаштоўнае наведванне экспазіцый музея:
- удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны;
- ваеннаслужачым тэрміновай службы;
- інвалідам;
- дзецям-сіротам і дзецям, якія засталіся без апекі бацькоў, якія знаходзяцца ў дзіцячых дамах, а таксама школах-інтэрнатах;
- раз у месяц (кожную апошнюю сераду месяца) для ўсіх катэгорый грамадзян Рэспублікі Беларусь.

Экскурсионное обслуживание в ГУК " Туровский краеведческий музей»

Стоимость входного билета:
Взрослые-2 бел.р.
Ученики-1 бел.р.

Краеведческий музей
Группа до 25 чел.включительно - 15 бел.р.
Группа свыше 25 чел. - 20 бел. р.

Историко-археологическая экспозиция " древний туров»
Группа до 25 чел.включительно - 15 бел.р.
Группа свыше 25 чел. - 20 бел.р.

Обзорная экскурсия (Борисоглебское кладбище, собор Кирилла и Лаврентия Туровских, Церковь Всех Святых)
Группа до 25 чел.включительно - 45 бел.р.
Группа свыше 25 чел. - 55 бел.р.

Обзорная экскурсия (историко-археологическая экспозиция "древний туров", краеведческий музей, Борисоглебское кладбище, собор Кирилла и Лаврентия Туровских, Церковь Всех Святых)
Группа до 25 чел.включительно - 60 бел.р.
Группа свыше 25 чел. - 80 бел.р.

Бесплатное посещение экспозиций музея:
- участникам Великой Отечественной войны;
- военнослужащим срочной службы;
- инвалидам;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в детских домах, а также школах-интернатах;
- один раз в месяц (каждую последнюю среду месяца) для всех категорий граждан Республики Беларусь.

Excursion service in the GUK "Turovsky Museum of Local Lore"

Entrance fee:
Adults-2 bel.r.
Students-1 bel.r.

Local History Museum
Group up to 25 people inclusive - 15 bel.r.
Group over 25 people - 20 bel. r.

Historical and archaeological exposition "ancient Turov"
Group up to 25 people inclusive - 15 bel.r.
Group over 25 people - 20 bel.r.

Sightseeing tour (Borisoglebsky cemetery, Cathedral of Cyril and Lawrence of Turovsky, Church of All Saints)
Group up to 25 people inclusive - 45 bel.r.
Group over 25 people - 55 bel.r.

Sightseeing tour (historical and archaeological exposition "ancient Turov", Museum of Local Lore, Borisoglebsky cemetery, Cathedral of Cyril and Lawrence of Turov, Church of All Saints)
Group up to 25 people inclusive - 60 bel.r.
Group over 25 people - 80 bel.r.

Free access to the museum's expositions:
- participants of the Great Patriotic War;
- military conscripts;
- disabled;
- orphans and children left without parental care, who are in orphanages, as well as boarding schools;
- once a month (every last Wednesday of the month) for all categories of citizens of the Republic of Belarus.