Помнік Кірылу Тураўскаму / Памятник Кириллу Туровскому / Monument to Kirill Turovsky

Горад Тураў, дзе нарадзіўся і жыў Кірыл, - адзін з трох, дзе ўстаноўлены манументы гэтаму свяціцелю. Помнік быў створаны скульптарам Іньковым і архітэктарам Лук'янчыкам. Усталявалі яго на Замкавай гары 11 мая 1993 года. У аснове яго кампазіцыі-незвычайны візантыйскай формы крыж. З ім злучаецца сама фігура Кірыла. Ён як бы трохі выступае наперад, пры гэтым падняўшы галаву. Рукі сагнутыя і размяшчаюцца на ўзроўні грудзей. У левай ён трымае кнігу, на вокладцы якой выгравіраваны крыж. А правая рука жэстам паказвае на гэты твор. Вакол галавы Кірыла-німб, а побач з кнігай зроблены надпіс»Святы Кірыл епіскап Тураўскі". Вышыня манумента-сем метраў. Зроблены ён з бетону і пакрыты меддзю.

 

Город Туров, где родился и жил Кирилл, - один из трёх, где установлены монументы этому святителю. Памятник был создан скульптором Иньковым и архитектором Лукьянчиком. Установили его на Замковой горе 11 мая 1993 года. В основе его композиции – необычный византийской формы крест. С ним соединяется сама фигура Кирилла. Он как бы немного выступает вперед, при этом подняв голову. Руки согнуты и располагаются на уровне груди. В левой он держит книгу, на обложке которой выгравирован крест. А правая рука жестом указывает на это произведение. Вокруг головы Кирилла – нимб, а рядом с книгой сделана надпись «Святой Кирилл Епископ Туровский». Высота монумента – семь метров. Сделан он из бетона и покрыт медью.

 

The city of Turov, where Kirill was born and lived, is one of the three where monuments to this saint are installed. The monument was created by sculptor Yinkov and architect Lukyanchik. It was installed on Castle Hill on May 11, 1993. At the heart of his composition is an unusual Byzantine–shaped cross. Cyril's figure itself connects with him. He seems to stand forward a little, while raising his head. The arms are bent and positioned at chest level. In his left hand he holds a book with a cross engraved on the cover. And the right hand gestures to this work. There is a halo around Cyril's head, and the inscription "Saint Cyril Bishop of Turov" is made next to the book. The height of the monument is seven meters. It is made of concrete and covered with copper.