Кафедральны сабор у гонар свяціцеляў Кірыла і Лаўрэнція Тураўскіх / Кафедральный собор в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских / Cathedral in honor of Saints Cyril and Lawrence of Turov

Першыя звесткі аб кафедральным саборы ў Тураве адносяцца да XII стагоддзя. У XIII стагоддзі велічны храм быў разбураны. У ходзе татарскіх набегаў былое ўдзельнае Тураўскае княства страціла палітычнае значэнне, але не страціла духоўнага аўтарытэту. У пачатку ХХ стагоддзя па ініцыятыве свяшчэннамучаніка Мітрафана, архіепіскапа Мінскага і Тураўскага, пачаўся збор сродкаў на будаўніцтва сабора. Але пачатак Першай сусветнай вайны, бальшавіцкі пераварот, грамадзянская вайна і тэрор адтэрмінавалі пачынанне свяціцеля на стагоддзе. Участак пад будаўніцтва сабора быў выдзелены ў 2008 годзе па асабістым указанні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 5 лістапада 2009 года ўзвядзенне храма блаславіў Свяцейшы Патрыярх Маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл. 11 мая 2010 года Мітрапалітам Мінскім і Слуцкім Філарэтам быў закладзены першы камень у падмурак будучага сабора. На працягу 2011 года на сабор былі паднятыя Купалы і крыжы, а таксама быў закладзены падмурак званіцы. 11 мая 2013 года адбылося ўрачыстае асвячэнне кафедральнага сабора ў гонар свяціцеляў Кірыла і Лаўрэнція Тураўскіх. Сабор пабудаваны ў старажытным візантыйскім стылі. Вышыня двухпавярховага сабора разам з крыжам - 32 метры. Верхні храм-мясціна свяціцеляў Кірыла і Лаўрэнція, а ніжні – прападобных Барыса і Марціна Тураўскіх. На саборы ўстаноўлены дзевяць званоў, адлітых у расійскім горадзе Варонежы. Самы вялікі з іх важыць 1,3 тоны. У капліцы, уладкаванай у двары сабора, змешчаны адзін з двухметровых тураўскіх каменных крыжоў. Да гэтага ён захоўваўся ў Тураўскай Усесвяцкай царкве, дзе па-ранейшаму знаходзіцца яшчэ адзін крыж. Паводле легенды, каменныя крыжы калісьці па рэках Прыпяць і Дняпро супраць плыні прыплылі ў Тураў.

 

Первые сведения о кафедральном соборе в Турове относятся к XII веку. В XIII веке величественный храм был разрушен. В ходе татарских набегов бывшее удельное Туровское княжество утратило политическое значение, но не утратило духовного авторитета. В начале ХХ века по инициативе священномученика Митрофана, архиепископа Минского и Туровского, начался сбор средств на строительство собора. Но начало Первой Мировой войны, большевистский переворот, гражданская война и террор отсрочили начинание святителя на столетие. Участок под строительство собора был выделен в 2008 году по личному указанию Президента Республики Беларусь. 5 ноября 2009 года возведение храма благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 11 мая 2010 года митрополитом Минским и Слуцким Филаретом был заложен первый камень в основание будущего собора. В течение 2011 года на собор были подняты купола и кресты, а также был заложен фундамент колокольни. 11 мая 2013 года состоялось торжественное освящение кафедрального собора в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских. Собор построен в древнем византийском стиле. Высота двухэтажного собора вместе с крестом – 32 метра. Верхний храм — обитель святителей Кирилла и Лаврентия, а нижний – преподобных Бориса и Мартина Туровских. На соборе установлены девять колоколов, отлитых в российском городе Воронеже. Самый большой из них весит 1,3 тонны. В каплице, устроенной во дворе собора, помещён один из двухметровых туровских каменных крестов. До этого он хранился в туровской Всесвятской церкви, где по-прежнему находится ещё один крест. Согласно легенде, каменные кресты когда-то по рекам Припять и Днепр против течения приплыли в Туров.

 

The first information about the cathedral in Turov dates back to the XII century. In the XIII century, the majestic temple was destroyed. During the Tatar raids, the former Turov Principality lost its political significance, but did not lose its spiritual authority. At the beginning of the twentieth century, on the initiative of Hieromartyr Mitrofan, Archbishop of Minsk and Turov, fundraising for the construction of the cathedral began. But the outbreak of the First World War, the Bolshevik coup, the civil war and terror delayed the saint's undertaking for a century. The plot for the construction of the cathedral was allocated in 2008 by the personal order of the President of the Republic of Belarus. On November 5, 2009, His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and All Russia blessed the construction of the church. On May 11, 2010, Metropolitan Filaret of Minsk and Slutsk laid the foundation stone of the future cathedral. During 2011, domes and crosses were raised on the cathedral, and the foundation of the bell tower was laid. On May 11, 2013, the solemn consecration of the cathedral in honor of Saints Cyril and Lawrence of Turov took place. The cathedral was built in the ancient Byzantine style. The height of the two–storey cathedral together with the cross is 32 meters. The upper church is the abode of Saints Cyril and Lawrence, and the lower one is the abode of the Venerable Boris and Martin Turovsky. The cathedral has nine bells cast in the Russian city of Voronezh. The largest of them weighs 1.3 tons. In the chapel, arranged in the courtyard of the cathedral, one of the two-meter Turov stone crosses is placed. Before that, it was kept in the Turov All-Holy Church, where another cross is still located. According to legend, stone crosses once sailed to Turov along the rivers Pripyat and Dnieper against the current.