Каменныя крыжы / Каменные кресты / Stone crosses

Не блытаць з,, якімі растуць!"

Адна з славутасцяў горада-гэта вялікія каменныя крыжы каля двух метраў у вышыню. Адзін з іх знаходзіцца ў мясцовай царкве Ўсіх Святых, а другі каля сабора свяціцеляў Кірыла і Лаўрэнція Тураўскіх. Вельмі ўшанаваныя прыхаджанамі. Паводле народнага падання, дзесяць стагоддзяў таму каменныя волаты прыплылі ў Тураў па Прыпяці супраць плыні з Кіева. Калі людзі паспрабавалі дастаць крыжы з вады, якія прысталі да берага, яна абагрылася крывёю. Гэта было знакам, які папярэднічаў Хрышчэнню тураўцаў-язычнікаў у Хрысціянства.

 

Не путать с ,,растущими!"

Одна из достопримечательностей города — это большие каменные кресты около двух метров в высоту. Один из них находится в местной церкви Всех Святых, а второй около собора святителей Кирилла и Лаврентия Туровских. Очень почитаемы прихожанами. По народному преданию, десять веков назад каменные исполины приплыли в Туров по Припяти против течения из Киева. Когда люди попытались достать приставшие к берегу кресты из воды, она обагрилась кровью. Это было знамением, предварявшим крещение туровцев-язычников в Христианство.

 

 

Not to be confused with ,, growing!"

One of the attractions of the city is the large stone crosses about two meters in height. One of them is located in the local church of All Saints, and the second is near the Cathedral of Saints Cyril and Laurentius of Turov. Very revered by the parishioners. According to popular legend, ten centuries ago stone giants sailed to Turov in Pripyat against the current from Kiev. When people tried to get the crosses stuck to the shore out of the water, it was stained with blood. This was a sign that preceded the baptism of pagan Turovites into Christianity.