Падмурак храма XII стагоддзя / Фундамент храма XII века / The foundation of the XII century temple

У ходзе археалагічных раскопак у 1963 годзе на гарадзішчы быў знойдзены храм 12 стагоддзя, блізкі па архітэктуры да сабораў Кіева і Ўладзіміра, і які быў разбураны меркавана ў 1230 годзе. На думку некаторых навукоўцаў, храм мог быць другім духоўным цэнтрам Кіеўскай Русі - па сваіх памерах, пышнасці і значэнні ён пераўзыходзіў Культавыя збудаванні старажытнага Полацка. Гэта быў трохнефны трохапсідны храм памерам 28,5×17,3 м з апорамі на шасці асноўных і двух дадатковых унутраных слупах.

 

В ходе археологических раскопок в 1963 году на городище был обнаружен храм 12 века, близкий по архитектуре к соборам Киева и Владимира, и который был разрушен предположительно в 1230 году. По мнению некоторых ученых, храм мог быть вторым духовным центром Киевской Руси – по своим размерам, великолепию и значению он превосходил культовые сооружения древнего Полоцка. Это был трехнефный трехапсидный храм размером 28,5×17,3 м с опорами на шести основных и двух дополнительных внутренних столбах.

 

During archaeological excavations in 1963, a 12th-century temple was discovered in the settlement, similar in architecture to the cathedrals of Kiev and Vladimir, and which was destroyed presumably in 1230. According to some scientists, the temple could be the second spiritual center of Kievan Rus – in its size, splendor and significance it surpassed the religious buildings of ancient Polotsk. It was a three-nave three-apse temple measuring 28.5 × 17.3 m with supports on six main and two additional internal pillars.