Барысаглебскія могілкі / Борисоглебское кладбище / Borisoglebskoye cemetery

Калі казаць пра праваслаўныя помнікі архітэктары, то ў канцы 19-пач. 20 ст.у невялікім горадзе дзейнічалі 4 царквы і 2 капліцы, адна з якіх была пабудавана на месцы старажытнага Свята-Барыса-Глебскага храма побач з меркаваным месцам пахавання Свяціцеля Кірылы Тураўскага, ушанаванага як захавальніка Праваслаўя і святога апекуна Палескай і ўсёй зямлі беларускай. Зараз Барыса-Глебскія могілкі па адміністрацыйна-тэрытарыяльным дзяленні адносяцца да вёскі Запясочча, і яны знаходзяцца на месцы Барыса-Глебскага манастыра, якога зараз не існуе. Таксама на Барыса-Глебскіх могілках у 1996 годзе пабудавана і дзейнічае Капліца ў гонар Барыса і Глеба. У капліцы маецца абраз,, Казанскай Б-жай маці", якая абнаўляецца. У плыні 5 гадоў з 2001 года на ёй нічога не было відаць, але на пяты год паступова пачалі выяўляцца лікі Ісуса Хрыста і яго маці. На сённяшні дзень абраз амаль цалкам выявіўся, упрыгожыўся яркімі фарбамі, і толькі некаторыя фрагменты іконы яшчэ не здабылі колеру і малюнка. Сведкамі гэтага абнаўлення сталі сотні, а можа, і тысячы людзей, якія прыязджаюць у Тураў пакланіцца святыням, якія бачылі абраз у розным выглядзе з кожным сваім наступным прыездам. Вельмі цікавая ў гэтым плане гісторыя здабыцця гэтага абраза. Ямпаль, Рэчыцкага р-на, адной бабулі двойчы прысніўся сон, быццам у яе ў склепе пад бочкай не проста дошка, а абраз. У сне ёй настойліва паведамлялася, што абраз трэба здабыць. Пасля другога сна, у прысутнасці сына і святара абраз здабылі. Дошка сапраўды апынулася абразом, але ў жахлівым стане, толькі толькі месцамі адгадваліся абрысы. Абраз было вырашана ахвяраваць у Барыса-Глебскую капліцу, дзе ён і пачаў абнаўляцца. Таксама ў капліцы святых Барыса і Глеба захоўваецца драўляны размаляваны крыж 15 стагоддзя, які выкарыстоўваўся раней для хросных хадоў. Гэты крыж раней знаходзіўся ў царкве Святога прарока Іллі на ўсходнім баку Замкавай гары, якая ў 1940-х гг была разабрана савецкімі ўладамі.

 

Если говорить о православных памятниках архитектры, то в конце 19-нач. 20 в. в небольшом городе действовали 4 церкви и 2 часовни, одна из которых была построена на месте древнего Свято-Борисо-Глебского храма рядом с предположительным местом захоронения святителя Кирилла Туровского, почитаемого как хранителя Православия и святого покровителя Полесской и всей земли Белорусской. Сейчас Борисо-Глебское кладбище по административно-территориальному делению относится к деревне Запесочье, и оно находится на месте Борисо-Глебского монастыря, которого сейчас не существует. Также на Борисо-Глебское кладбище в 1996 году построена и действует часовня в честь Бориса и Глеба. В часовне имеется икона ,,Казанской Б-жьей матери", которая обновляется. В течении 5 лет с 2001 года на ней ничего не было видно, но на пятый год постепенно начали проявляться лики Иисуса Христа и его матери. На сегодняшний день икона почти полностью проявилась, украсилась яркими красками, и только некоторые фрагменты иконы еще не обрели цвета и рисунка. Свидетелями этого обновления стали сотни, а может, и тысячи людей, приезжающих в Туров поклониться святыням, которые видели икону в разном виде с каждым своим последующим приездом. Очень интересна в этом плане история обретения этой иконы. В д. Ямполь, Речицкого р-на, одной бабушке дважды приснился сон, будто у нее в погребе под бочкой не просто доска, а икона. Во сне ей настойчиво сообщалось, что икону нужно обрести. После второго сновидения, в присутствии сына и священника икону обрели. Доска действительно оказалась иконой, но в ужасном состоянии, лишь только местами угадывались очертания. Икону было решено пожертвовать в Борисо-Глебскую часовню, где она и начала обновляться. Также в часовне святых Бориса и Глеба хранится деревянный расписной крест 15 века, который использовался ранее для крестных ходов. Этот крест раньше находился в церкви Святого пророка Ильи на восточной стороне Замковой горы, которая в 1940-х гг была разобрана советскими властями.

 

If we talk about the Orthodox monuments of architecture, then the end of the 19th century. In the 20th century there were 4 churches and 2 chapels in the small town, one of which was built on the site of the ancient St. Boris-Gleb Temple near the supposed burial place of St. Cyril of Turov, revered as the guardian of Orthodoxy and the patron saint of Polesskaya and the whole land of Belarus. Now the Boriso-Gleb cemetery belongs to the village of Zapesochye by administrative division, and it is located on the site of the Boriso-Gleb monastery, which does not exist now. Also on Boriso-Glebsky Cemetery in 1996, a chapel was built and operates in honor of Boris and Gleb. In the chapel there is an icon of the "Kazan Mother of G-d", which is being updated. For 5 years since 2001, nothing was visible on it, but in the fifth year, the faces of Jesus Christ and his mother gradually began to appear. To date, the icon has almost completely manifested itself, decorated with bright colors, and only some fragments of the icon have not yet acquired color and pattern. This renewal was witnessed by hundreds, maybe even thousands of people coming to Tours to worship shrines, who saw the icon in a different form with each of their subsequent visits. The history of the acquisition of this icon is very interesting in this regard. In the village of Yampol, Rechitsky district, one grandmother twice had a dream that she had not just a board under a barrel in her cellar, but an icon. In her dream, she was persistently informed that the icon needed to be found. After the second dream, in the presence of the son and the priest, the icon was found. The board really turned out to be an icon, but in terrible condition, only in places the outlines were guessed. It was decided to donate the icon to the Boriso-Gleb Chapel, where it began to be updated. Also in the chapel of Saints Boris and Gleb there is a wooden painted cross of the 15th century, which was previously used for religious processions. This cross used to be in the Church of the Holy Prophet Elijah on the eastern side of the Castle Hill, which was dismantled by the Soviet authorities in the 1940s.