Памятны знак Канстанціну Астрожскаму / Памятный знак Константину Острожскому / Memorial sign to Konstantin Ostrogsky

Помнік у гонар князя-воіна, асветніка Канстанціна Астрожскага. Астрожскі нарадзіўся ў Тураве. Пры хрышчэнні названы Васілём, аднак у гонар бацькі называў сябе Канстанцінам.  Праславіўся як мецэнат. У 1572 годзе пры яго садзейнічанні была заснавана школа ў родным Тураве, у канцы 1570-х у Слуцку і Астрозе. Апошняя ўвайшла ў гісторыю як Астрожская акадэмія – першая ва Ўсходняй Еўропе вышэйшая навучальная ўстанова, дзе выкладалі граматыку, рыторыку, дыялектыку, арыфметыку і геаметрыю. Аднак Канстанцін Астрожскі стаў апошнім з сям'і Астрожскіх змагароў праваслаўнай веры. Яго дзеці прынялі веру каталіцкую і выхоўваліся ў лацінска-польскім духу.

 

Памятник в честь князя-воина, просветителя Константина Острожского. Острожский родился в Турове. При крещении наречён Василием, однако в честь отца называл себя Константином.  Прославился как меценат. В 1572 году при его содействии была основана школа в родном Турове, в конце 1570-х в Слуцке и Остроге. Последняя вошла в историю как Острожская Академия – первое в Восточной Европе высшее учебное заведение, где преподавали грамматику, риторику, диалектику, арифметику и геометрию. Однако Константин Острожский стал последним из семьи Острожских поборников православной веры. Его дети приняли веру католическую и воспитывались в латинско-польском духе.

 

Monument in honor of the warrior Prince, educator Konstantin Ostrogsky. Ostrogsky was born in Turov. At baptism he was named Vasily, but in honor of his father he called himself Konstantin.  He became famous as a philanthropist. In 1572, with his assistance, a school was founded in his native Turov, in the late 1570s in Slutsk and Ostrog. The latter went down in history as the Ostrog Academy – the first higher education institution in Eastern Europe, where grammar, rhetoric, dialectics, arithmetic and geometry were taught. However, Konstantin Ostrogsky became the last of the Ostrog family of champions of the Orthodox faith. His children adopted the Catholic faith and were brought up in the Latin-Polish spirit.