Запаведнік "Тураўскі луг" / Заповедник "Туровский луг" / Turovsky Meadow Nature Reserve

Запаведнік "Тураўскі луг" быў заснаваны ў 2008 годзе з мэтай захавання ўнікальнай экасістэмы заліўных лугоў ракі Прыпяці. Адміністрацыйна-тэрытарыяльна ён знаходзіцца на тэрыторыі Верасніцкага сельсавета. Асаблівасць заказніка складаецца ў тым, што падчас паводкі ён часткова затапліваецца. У выніку ўтвараюцца дробныя выспы. У запаведніку назіраецца вялікая папуляцыя птушак. Асаблівай ахове падлягаюць кулікі, якія гняздуюцца тут. Таксама ў арніталагічную кнігу» Тураўскага луга " ўваходзяць дзікія качкі, лебедзі, курапаткі, Гусі. Прыезджыя могуць наведаць запаведнік, калі вада адступае і прасыхае зямля. Зарыентавацца дапамогуць паказальнікі, дзе намаляваная не толькі мапа мясцовасці, але і напісана даведка аб відах птушак і раслін.

 

Заповедник «Туровский луг» был основан в 2008 году с целью сохранения уникальной экосистемы заливных лугов реки Припяти. Административно-территориально он находится на территории Вересницкого сельсовета. Особенность заказника состоит в том, что во время половодья он частично затапливается. В результате образуются мелкие острова. В заповеднике наблюдается большая популяция птиц. Особой охране подлежат кулики, которые гнездятся здесь. Также в орнитологическую книгу «Туровского луга» входят дикие утки, лебеди, куропатки, гуси. Приезжие могут посетить заповедник, когда вода отступает и просыхает земля. Сориентироваться помогут указатели, где изображена не только карта местности, но и написана справка о видах птиц и растений.

 

The Turovsky Meadow Nature Reserve was founded in 2008 in order to preserve the unique ecosystem of the flood meadows of the Pripyat River. Administratively, it is located on the territory of the Veresnitsky Village Council. The peculiarity of the reserve is that during high water it is partially flooded. As a result, small islands are formed. There is a large population of birds in the reserve. Sandpipers that nest here are subject to special protection. Also, the ornithological book of the Turovsky Meadow includes wild ducks, swans, partridges, geese. Visitors can visit the reserve when the water recedes and the earth dries out. Pointers will help you navigate, where not only a map of the area is shown, but also a reference about the species of birds and plants is written.