Гісторыка-археалагічны комплекс "Старажытны Тураў" / Историко-археологический комплекс "Древний Туров" / Historical and archaeological complex "Ancient Turov"

У 2005 годзе на месцы раскопак гарадзішча старажытнага Турава быў збудаваны помнік «скрыпта» ў візантыйскім стылі. Гэта археалагічная пляцоўка, накрытая шкляным шатром. Тут знаходзяцца рэшткі старажытнага храма, старажытныя прылады працы і прадметы побыту. План размяшчэння Турава быў падпарадкаваны рэльефу мясцовасці. Горад меў вельмі добрую сістэму абарончых збудаванняў, што забяспечвала бяспеку яго жыхарам.  Дзяцінец займаў найбольш умацаваную мысавую частку горада. Вакол яго размяшчаўся вакольны горад, аддзелены ад дзяцінца абарончым ровам. Акрамя абарончых равоў бяспеку гарадоў Старажытнай Русі звычайна забяспечвалі абарончыя земляныя валы з драўлянымі сценамі і вежамі на іх, што ўзводзіліся адразу за ровам з унутранага боку. Старажытны Тураў меў адносна невялікія памеры. Яго дзяцінец і вакольны горад займаюць плошчу каля 2,5 га, з якіх дзяцінец – каля 1 га.Аднак тут трэба ўлічваць два моманты. Па – першае-невялікія памеры дзядзінцаў характэрныя для найбольш старажытных гарадоў. Таксама трэба мець на ўвазе, што насельніцтва Турава размяшчалася не толькі на дзядзінцы і ў вакольным горадзе, але і рассялялася на прылеглай тэрыторыі. У паўднёва-заходняй частцы дзядзінца стаяла абарончая вежа, вядомая цяпер як Тураўская вежа. Яна з'яўлялася помнікам абарончага дойлідства др. паловы 13-19 стст. ставілася да тыпу так званых валынскіх вежаў, якія былі распаўсюджаныя ў др. палове 13-15 стст.на памежжы Ўкраіны (Валынь), Беларусі, Польшчы і прылеглых тэрыторыях. Прыкладам вежы такога тыпу з'яўляецца знакамітая Белая вежа, якая захавалася да нашых дзён у Камянцы Брэсцкай вобл. Як і Камянецкая, Тураўская вежа мела форму круга, пабудавана была з цэглы, змацаванага растворам. Унутры была падзелена на некалькі ярусаў, аднак у 1830 г.вежа была разабрана.

 

В 2005 году на месте раскопок городища древнего Турова был сооружён памятник «Скрипта» в византийском стиле. Это археологическая площадка, накрытая стеклянным шатром. Здесь находятся остатки древнего храма, древние орудия труда и предметы быта. План размещения Турова был подчинён рельефу местности. Город имел очень хорошую систему оборонительных сооружений, что обеспечивало безопасность его жителям.  Детинец занимал наиболее укреплённую мысовую часть города. Вокруг него размещался окольный город, отделённый от детинца оборонительным рвом. Кроме оборонительных рвов безопасность городам Древней Руси обычно обеспечивали оборонительные земляные валы с деревянными стенами и башнями на них, что возводились сразу за рвом с внутренней стороны. Древний Туров имел относительно небольшие размеры. Его детинец и окольный город занимают площадь около 2,5 га, из которых детинец – около 1 га. Однако здесь нужно учитывать два момента. Во-первых – небольшие размеры дединцев характерны для наиболее древних городов. Также нужно иметь ввиду, что население Турова размещалось не только на дединце и в окольном городе, но и расселялось на прилегающей территории. В юго-западной части дединца стояла оборонительная башня, известная сейчас как Туровская башня. Она являлась памятником оборонительного зодчества вт. пол. 13-19 вв. Относилась к типу так называемых волынских башен, которые были распространены во вт. пол. 13-15 вв. на пограничье Украины (Волынь), Беларуси, Польши и прилегающих территориях. Примером башни такого типа является сохранившаяся до наших дней знаменитая Белая вежа в Каменце Брестской обл. Как и Каменецкая, Туровская башня имела форму круга, построена была из кирпича, скрепленного раствором. Внутри была поделена на несколько ярусов, однако в 1830 г. башня была разобрана.

 

In 2005, a monument "Script" in the Byzantine style was erected at the site of the excavations of the ancient settlement of Turov. This is an archaeological site covered with a glass tent. Here are the remains of an ancient temple, ancient tools and household items. The layout of the Turov was subordinated to the terrain. The city had a very good system of defensive structures, which ensured the safety of its residents.  Detinets occupied the most fortified cape part of the city. A roundabout city was located around it, separated from the detinets by a defensive moat. In addition to defensive ditches, the security of the cities of Ancient Russia was usually provided by defensive earthen ramparts with wooden walls and towers on them, which were erected immediately behind the moat from the inside. Ancient Turov had a relatively small size. His detinets and the roundabout town occupy an area of about 2.5 hectares, of which detinets is about 1 hectare. However, there are two points to consider here. Firstly, the small size of Dedintsy is characteristic of the most ancient cities. It should also be borne in mind that the population of Turov was located not only in Dedinets and in the roundabout city, but also settled in the adjacent territory. In the south-western part of Dedinets there was a defensive tower, now known as the Turov Tower. It was a monument of defensive architecture of the late 13th-19th centuries. It belonged to the type of so-called Volyn towers, which were common in the late 13th-15th centuries on the border of Ukraine (Volyn), Belarus, Poland and adjacent territories. An example of a tower of this type is the famous Belaya Vezha in Kamianets, Brest region, which has survived to this day. Like the Kamenetsky Tower, the Turov Tower had the shape of a circle, was built of bricks bonded with mortar. Inside it was divided into several tiers, but in 1830 the tower was dismantled.